Algemene voorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze goederen en diensten die op afstand geleverd worden,
evenals alle daar uit voortvloeiende rechtshandelingen.

Skoy Outdoor Cooking hierna te noemen verkoper levert alleen aan landen binnen Europa. De klant hierna te noemen koper
dient domicilie te houden binnen Europa.

1. Prijzen
De aangeboden goederen en /of diensten worden/zijn duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en of beschreven
op de webwinkel. Voorbehoud plaatsing/tikfouten. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt. Alle aangegeven
prijzen zijn in euro`s en inclusief belasting toegevoegde waarde. Facturen worden opgemaakt gesplitst
goederenwaarde en belasting toegevoegde waarde. Er is maximaal 1 kortingscode van toepassing.

2. Bestellen
Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met alle voorwaarden.

3. Overeenkomst
De koopovereenkomst komt eerst tot stand door het verzenden/ontvangen van de orderbevestiging. Op de
orderbevestiging is naast het aankoopbedrag de verzend alsmede een totaalbedrag vermeld.

Koper mag de bestelling dan nog binnen 24 uur annuleren. De verkoper behoudt zich het recht voor een bestelling
te weigeren of te annuleren. Behoudens de terugbetaling van de koopsom rust op de verkoper geen enkele
verplichting nog aansprakelijkheid.

4. Betalingwijze
Betalingen vooraf via telebankieren.

Betaling via IDEAL (voor snelle levering)

Betaling via PayPal (voor snelle levering)

5. Levering
De levering vindt plaats conform de gegevens van de orderbevestiging.

De bestelde artikelen worden zo snel mogelijk geleverd. Verzending vindt plaats via DHL of vervangend vervoer.

6. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de koper het totaal verschuldigde bedrag terzake van de overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk heeft
voldaan, blijven de goederen eigendom van de verkoper.

 7. Leveringsonmacht
Indien de verkoper buiten zijn schuld niet aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, stelt hij de koper hier zo
spoedig mogelijk van in kennis. Zowel de koper als ook de verkoper hebben dan het recht de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.

Dit door middel van een schriftelijke verklaring, zonder recht op enige schadevergoeding.

Onder leveringsonmacht wordt verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid,waardoor
de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd,of waardoor de
nakoming in redelijkheid niet gevergd kan worden.

8. Ontvangst goederen
De koper is verplicht de zending bij ontvangst op beschadigingen te controleren.

Eventuele gebreken direct aan de verkoper te melden en schriftelijk te bevestigen.

9. Verzendkosten
De goederen worden vervoerd voor risico van de koper.

Bij weigering worden de verzendkosten met een opslag administratiekosten bij de koper in rekening gebracht.

Op de orderbevestiging worden naast het goederenbedrag alle kosten en het totaalbedrag vermeld.

Voor bestellingen tot € 100,- (incl. BTW) wordt in Nederland €7,50 verzendkosten berekend. Bij bestellingen boven de
€ 100,- worden in Nederland geen verzendkosten berekend. Dit is niet van toepassingen op de eilanden. Voor
Europa zijn de verzendkosten € 19,50. Voor de overige landen waar geleverd wordt zullen nadere afspraken gelden. 

10. Retourzenden
Retouren worden bij ontvangst door de verkoper onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gebruikt zijn. Indien de
verkoper dit constateert, vindt geen restitutie plaats of wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Ons oordeel is
hierin maatgevend geen discussie hierover.

Niet of onvoldoende gefrankeerde evenals beschadigde of slecht verpakte retourzendingen worden geweigerd.

11. Herroepingsrecht
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en ongebruikt in de originele staat en verpakking aan verkoper geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@skoyoutdoorcooking.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Er geldt een uitzondering voor onze maatwerk producten, deze maatwerk producten die u via onze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

12. Klachten
Klachten terzake van leveranties dienen de verkoper binnen een termijn van 8 dagen na verzending goederen
schriftelijk te worden medegedeeld. Indien de koper hier in gebreke blijft, heeft de verkoper aan zijn
leveringsverplichting voldaan.

13. Aansprakelijkheid
De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De aansprakelijkheid van de verkoper is
slechts beperkt tot de eventuele vergoeding of vervanging van een ondeugdelijk product. Voor de producten waarbij
de koper zelf de gegevens moet opgeven op deze site, blijft de koper ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn
opgave. Bij op maat gemaakte producten als covers kunnen enige geringe maat- ,kleur- of vormafwijkingen
voorkomen. De verkoper zal beoordelen of deze afwijkingen acceptabel zijn.

14. Privacy
De verkoper zal de kopergegevens gebruiken om de bestelling te kunnen leveren en indien nodig contact met de
koper op te nemen. Zijn gegevens worden tevens opgenomen in het klantenbestand welk niet ter beschikking van
derde gesteld wordt.

Op verzoek van koper wordt hij hieruit verwijderd.

15. Recht en geschillen beslechting
Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven zullen alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van enige rechtshandelingen tussen koper en verkoper worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter.